News

Wewnetrzne regulacje kabotazowe w AUSTRII w wykonywaniu transportu i oddelegowania pracowników do pracy w Austrii - najnowsze informacje

przez Andrzej Adamczyk
05.05.2015

Wewnętrzne regulacje kabotażowe w AUSTRII w wykonywaniu transportu i oddelegowaniu pracowników do pracy w Austrii - najnowsze informacje.

Mimo naszych najlepszych starań wszystkie ponizsze informacje maja tylko i wylacznie charakter informacyjny i nie maja zadnych wiazacych informacji prawnych – dlatego nie odpowiadamy za ewentualne szkody spowodowane uzyciem tych informacji.

Witamy,

Kabotaż jest dalszą możliwością pełniejszej eksploatacji floty – np. wykonywanie usługi transportowej kabotażowej przez polskiego przewoźnika na terytorium Austrii.
Od 14.05.2010 ważne są nowe regulacje unijne dla przejazdów kabotażowych w Austrii.
Od 1.1.2012 mogą też przewoźnicy z Rumunii i Bułgarii wykonywać kabotaż. Dla najnowszego członka Unii Chorwacji jest przewidziany 2-letni okres przejściowy z możliwością przedłużenia o dalsze 2 lata.
Od 1.5.2011 ważne są w Austrii nowe zasady dotyczące swobodnego przepływu pracowników w ramach rynku wewnętrznego UE, które zostały wprowadzone po upływie okresu przejściowego dla nowych 8 krajów i króre mają wpływ na wykonywanie kabotażu przez firmy i ich pracowników z innych krajów na terytorium Austrii.
Równocześnie dla Bułgarii i Rumunii ważne są te zasady, dla których termin przejściowy zakończył się 31.12.2013. Dla członka Unii Europejskiej Chorwacji nie ma zmian ze względu na to, że jest członkiem dopiero od 1.7.2013 roku i obowiązują przepisy przejściowe.
Od 1.1.2015 obowiazuja nowe regulacje ze względu na zwalczanie dumpingu płacowego i socjalnego (LSDB-G)

finanzpolizei

Kabotaż jest oddelegowaniem pracowników do pracy za granicą
Pojęcie oddelegowania jest według RL 96/71 Unii Europejskiej uregulowane. Według tej regulacji oddelegowanie ma miejsce, jeżeli przedsiębiorca wysyła swojego pracownika, w swoim imieniu w ramach umowy zakładowej do innego kraju na terytorium Unii Europejskiej. W czasie oddelegowania musi obowiązywać wiąząca umowa wiążąca między pracodawcą wysyłającym i pracownikiem zatrudnionym (kierowcą).
Przepisy kabotażowe (UE 1072/2009) mówią, że unijne przepisy oddelegowania mają być zastosowane w przewozach kabotażowych. Dlatego też na okres kabotażu przewidziane jest oddelegowanie pracowników.
Ze względu na charakter oddelegowania kabotaż jest dopuszczalny jeżeli zostanie dokonane oficjalne zgłoszenie.

**Uwaga!

Wystawienie zaświadczenia oddelegowania przez Urząd Pracy w Austrii dla Polaków nie jest konieczne od 1.1.2014 – tylko dla obywateli z Chorwacji i krajów trzecich.

Zgłoszenie oddelegowania**

 • 1 tydzień przed rozpoczęciem przewozów kabotażowych na terenie Austrii, firma w Polsce wysyłająca kierowcę wypełnia zgłoszenie ( LINK do Formularza) i przesyła drogą elektroniczną post.finpol-zko@bmf.gv.at do Centrali Koordynacyjnej (ZKO) do spraw nielegalnego zatrudnienia pracowników (KIAB/Finanzpolizei) przy Ministerstwie Finansów (BMF). Ewentualne zmiany należy niezwłocznie zameldować odpowiednim formularzem.
 • Zameldowanie oddelegowania jest obowiązkowe dla wszystkich krajów
 • W przypadku krótkoterminowych zleceń należy przed rozpoczęciem wykonania zlecenia dokonać zameldowania (termin 1 tygodnia w takim przypadku nie jest ważny)
 • Kopie zameldowania należy dać kierowcy do ręki
 • Centrala Koordynacyjna (ZKO) przesyła zgłoszenie dalej do:
  • Odpowiedniej Kasy Chorych w kraju (w celu kontroli i utrzymania przepisów socjalnych)
  • Od 1.1.2014, w przypadku konieczności wystawienia EU-zaświadczenia oddelegowania do odpowiedniegoregionalnego Urzedu Pracy

Obowiazkowe EU-zaświadczenie oddelegowania dla obywateli (kierowców) z Chorwacji i krajów trzecich.

Ze względu na to, że nie dotyczy obywateli polskich nie podajemy szczegółów.

finanzpolizei

Uwaga!
W przypadku obywateli krajów trzecich potrzebne jest zameldowanie i inna dokumentacja!
Następujące dokumenty musi mieć pracownik na miejscu pracy (ciażarówka):

 • SV-Formularz A1 o zameldowaniu pracownika w kasie chorych
 • Potwierdzenie zgloszenia oddelegowania
 • W kraju zameldowania pracodawcy odpowiednie zaświadczenia o pozwoleniu na pracę, zameldowanie i pozwolenie na pobyt

Nowe regulacje ze względu na zwalczanie dumpingu płacowego i socjalnego (LSDB-G) obowiazujace od 1.1.2015

W celu zapobiegania zjawiska dumpingu socjalnego i płacowego w trakcie stopniowego otwierania rynku pracy (od roku 2011) i w związku z koniecznoscia zabezpieczenia miejsc pracy dla swoich mieszkańców jak też utrzymania wolnej konkurencji zostały wprowadzone dodatkowe obowiązki dla firm, które oddelegowują swoich pracowników do pracy w Austrii. Obowiązki te dotyczą też kabotażu:

 • Obowiązek utrzymania płacy według prawa austriackiego w połączeniu z utrzymaniem odpowiednich zasad kwalifikacji grupy zawodowej i wielkości wynagrodzenia
 • Obowiązek posiadania dokumentacji o płacy w języku niemieckim w miejscu pracy (ciężarówka, autobus) w czasie trwania kabotażu – do których można zaliczyć:
  • Pisemna umowe o pracę
  • Zaświadczenie o zarobkach, odcinki wypłat, wyciągi bankowe
  • Zapisy o zarobkach, dokumentacja czasu pracy i dokumenty potwierdzające kwalifikację grupy płacowej

Uwaga!
Obowiązek określenia odpowiedniej kwalifikacji według prawa w Austrii do której grupy płacowej zalicza się kierowca jest wprowadzony w związku ze zniesieniem obowiązku od 1.5.2011 i 1.1.2014 posiadania przez kierowcę zaświadczenia wydanego przez urząd austriacki zameldowania pracownika na oddelegowanie do Austrii.
Dokumentacja dotycząca płacy służy do kontroli przestrzegania prawa według austriackich przepisów i kwalifikacji grupy płacowej. W przypadku jeżeli nie jest możliwe posiadanie w miejscu pracy takiej dokumentacji – w każdym przypadku muszą znajdować się w kraju (w Austrii) i najpóźniej 2 dnia roboczego muszą być wysłane listem poleconym do urzędu.
Kontrola przeprowadzana jest przez Kompetenzzentrum LSDB – placówke przy wiedeńskiej kasie chorych.

Zakaz wykonywania usługi
Przy (powtórnym) niewypełnieniu wymogów prawa dla więcej niż 3 pracowników przewidziany jest zakaz wykonywania usługi kabotażu na okres najmniej 1 roku i najdłużej 5 lat i karę od 2.000 do 20.000 Euro.

Zabezpieczenie na poczet sprawy
Organy kontrolne w przypadku podejrzenia np. braku zameldowania oddelegowania, uchylanie się z dokumentacją lub podejrzenie o małym wynagrodzeniu mają prawo wymierzyć odpowiednią karę i w chwili jej niezapłacenia mają prawo do konfiskaty rzeczy materialnych od zleceniobiorcy.

finanzpolizei

Zabezpieczenie i wstrzymanie płatności
Jeżeli zabezpieczenie na poczet sprawy nie jest możliwe do realizacji wówczas organy kontrolujące mają prawo w chwili podejrzenia o niemożliwości ścigania podejrzanego wykonującego usługę, wstrzymanie płatności przez zleceniodawcę i przekazanie na poczet przyszłej sprawy. Wstrzymanie płatności nie może być wieksze niż najwyższa stawka kary pieniężnej.

Odpowiedzialność firmy oddelegowującej (firmy wykonującej kabotaż)

 • Terminowe zameldowanie oddelegowania lub zmian
 • Świadome podawanie falszywych danych lub zmian
 • dostarczanie i udostępnianie wymaganych dokumentów
 • przesłanie wymaganych dokumentów
 • za każdego pracownika kara pieniężna od 500 do 5.000 € ( w przypadku ponownym 1.000 do 10.000€)
 • ze względu na nieprzestrzeganie wynagrodzenia dla pracowników wedlug prawa austriackiego przewidziane kary
  • do 3 obcokrajowców dla każdego po 1.000 do 10.000 € , w przypadku powtórzenia 2.000 do 20.000€
  • powyżej 3 obcokrajowców dla każdego po 2.000 do 20.000 € , w przypadku powtórzenia 4.000 do 50.000€
  • Odpowiedzialność karna nie obowiązuje, jeżeli różnica już przed dochodzeniem została zapłacona i
   • Niewielkie zaniedbania nie były przekroczone lub
   • Przekroczenia są bardzo małe i
   • Różnica została wypłacona

Odpowiedzialność krajowego zleceniodawcy (austriackiej firmy zlecającej usługę kabotażu)
Krajowy zleceniodawca odpowiada prawnie za:

 • Właściwe zatrudnienie cudzoziemców według prawa kraju w którym mieści się firma oddelegowująca
 • Przestrzeganie austriackiego prawa wynagrodzenia i warunków pracy, jak też
 • Wystawienie zaświadczenia oddelegowania (nie odpowiada w przypadku fałszywych danych podanych przez firmę oddelegowującą)

Kara pieniężna według prawa zatrudnienia obcokrajowców

 • do 3 obcokrajowców dla każdego po 1.000 do 10.000 € , w przypadku powtórzenia 2.000 do 20.000€
 • powyżej 3 obcokrajowców dla każdego po 2.000 do 20.000 € , w przypadku powtórzenia 4.000 do 50.000€
 • wszelkie inne zabezpieczenia

Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien