News

Sektoralny zakaz jazdy przez Tyrol

przez Andrzej Adamczyk
10.05.2016

......... i jeszcze raz!
..........i znowu kolejna próba!
Sektoralny zakaz jazdy przez Tyrol w Austrii

Region Tyrolu w Austrii kojarzy się nam z pięknymi stokami, które zachwycają w zimie miłośników narciarskiego szaleństwa, a w lecie ich trawy i zioła karmią czerwone krowy, które często można spotkać podczas wędrówek na szlakach turystycznych. Kto nie był jeszcze w Alpach w Tyrolu? Jest tam prawie tak samo jak w polskich Tatrach. Jedyna różnica jest w tym, że przez rejon Przełączy Brennerskiej przejeżdża rocznie ponad 2 miliony samochodów ciężarowych. Jest to jeden z najbardziej uczęszczanych węzłów komunikacyjnych łączący Europę Północną z Europą Południową. Jak pogodzić dwa odległe od siebie problemy: piękno natury, zdrowie i życie człowieka z jednej strony – z drugiej strony wzrost gospodarczy i wolny bez przeszkód przewóz towarów w Europie? Problem ten jest tematem dyskusji i sporów już od ponad 30 lat. Administracja Regionu Tyrolu stała zawsze po stronie środowiska i zdrowia swoich mieszkańców, ograniczając ruch pojazdów poprzez tzw. ekopunkty i reglamentację przejazdów. Zapewne dyskusje, spory i burzliwe debaty będą trwały aż do ukończenia budowy tunelu pod Przełęczą Brennerską, który połączy Niemcy i Włochy, którego zakończenie budowy przewiduje się na rok 2026.
W celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska Rząd Administracyjny Regionu Tyrolu uchwalił ponownie wprowadzenie sektoralnego zakazu jazdy dla pojazdów powyżej 7,5 dmc.
Dla przypomnienia – sektoralny zakaz jazdy przez Tyrol po raz pierwszy został wprowadzony w roku 2007 i był wdrażany stopniowo według systemu zakazu przewozu odpowiednich radzajów towaru. Według wyroku Sądu Najwyższego Unii Europejskiej z dnia 20.12.2011 roku zostało unieważnione wprowadzenie sektoralnego zakazu jazdy przez Tyrol na autostradzie A 12 między kilometrem 6,35 (okolice Langkampfen) i kilometrem 72 (okolice Ampass). Dnia 21.12.2011 roku został on przez Rząd Administracyjny Tyrolu anulowany. W argumentacji unieważnienia tego zakazu Sąd UE wypowiedział się podpowiadając co musi zrobić Tyrol, aby sektoralny zakaz jazdy nie mógł być ponownie obalony: jednym z argumentów było wprowadzenie permanentnego ograniczenia prędkości dla wszystkich pojazdów 100 km/h – co obecnie jest już dawno uchwalone. Już w roku 2013 zaraz po nominacji Rządu Regionu Tyrol na czele z pania Ingrid Felipe z partii „Zielonych”, z którą razem z programem „Na osi” przeprowadzaliśmy wywiad i która dość agresywnie wypowiadała się o przywróceniu sektoralnego zakazu jazdy – jak powiedziała: „nie bedziemy próbować, tylko napewno wprowadzimy”.
Jak widzimy rzeczywiście zakaz został przez Rząd Regionu Tyrol uchwalony. Powody podane są w informacji: LINK Z uwagi, że do dnia dzisiejszego nie został jeszcze oficjalnie opublikowany i podpisany przez Landeshauptmann (Wojewodę) pana Günther Platter, uchwalony dnia 15.03.2016 sektoralny zakaz jazdy przez Tyrol, ktory wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku, nie mogę przytoczyć z tego powodu z źródła oficjalnego tekstu (link do wzoru tekstu rozporządzenia: LINK . Jednak wzór ustawy o ponownym wprowadzeniu sektoralnego zakazu jazdy jest kopią już obowiązującego do 2011 roku: Materiały objęte zakazem – informacje te są tłumaczeniem tekstu rozporządzenia z roku 2007
1. Wszystkie odpady:
Odpadami są rzeczy ruchome, których posiadacz zamierza się pozbyć lub się pozbył oraz które ze
względu na dobro interesów publicznych muszą być gromadzone, składowane, transportowane i
traktowane jako odpady. Przedmioty, które według tej definicji są odpadami i znajdują się w
Europejskim Katalogu Odpadów, są objęte zakazem transportu.
W świetle norm prawa krajowego oraz wspólnotowego transport odpadów wymaga odpowiedniego
zezwolenia. Zakaz nie dotyczy zrębków drzewnych i innych produktów ubocznych pochodzenia
drzewnego zdatnych do (termicznej) utylizacji - kwalifikują się one nie jako odpady, a produkty
uboczne.
2. Kamienie, ziemia, urobek ziemny:
Grupa ta obejmuje materiały nie poddane obróbce - produkty oraz półprodukty z tych materiałów nie są objęte zakazem.
Kamienie: materiał nieorganiczny, okruchy skalne każdej wielkości.
Ziemia: warstwa powierzchniowa litosfery będąca mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych.
Urobek ziemny: wszystkie materiały wydobyte z ziemi nie będące ani surowcem, ani odpadem.
Kamienie:
Kamienie naturalne lub bloki kamienne, również marmur w postaci bloków itp. Ponadto żwir, kruszone
lub przesiane kamyki i żwir rzeczny, kamienie budowlane surowe, kamienie gipsowe i wapienne,
kreda, pumeks (kamień, piasek i żwir pumeksowy), ił, glina.
Zakazem nie są objęte materiały przemysłowe takie jak skaleń, piasek kwarcowy, mączka
marmurowa, mączka kamienna, glinka kaolinowa itp. oraz produkty z kamienia, jak np. kamienie
kompozytowe.
Ziemia:
Wszystkie rodzaje gleby, humus (próchnica), a także torf i gleba ogrodnicza. Zakaz nie dotyczy
humusu, torfu i gleby ogrodniczej w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.
Urobek ziemny:
Pojęcie to obejmuje ogół materiałów wykopanych z ziemi.
3. Drewno okrągłe i korek:
Drewno okrągłe:
Jako drewno okrągłe określa się pień lub element korony drzewa (bez wierzchołka i gałęzi o średnicy poniżej 7 cm), do tej kategorii należy także drewno dłużycowe.
Zakaz dotyczy drewna w stanie surowym, przed obróbką mechaniczną, pozostawionego w swojej
naturalnej, okrągłej formie (z korą lub bez). Nie obejmuje natomiast drewna tarcicowego oraz innych
produktów z drewna poddanego obróbce (jak np. drewna klejonego warstwowo).
Korek:
Zakazowi transportu podlega surowiec „korek naturalny”, nie obrobiony lub tylko powierzchownie
obrobiony (okorowany, wstępnie wykończony z dwóch lub czterech stron lub w postaci granulatu).
Spod zakazu wyjętę są produkty z korka naturalnego, jak płyty korkowe, korki do butelek, spławiki
wędkarskie, materiał uszczelniający w maszynach i urządzeniach technicznych, wykładziny
podłogowe, wkładki ortopedyczne do butów na bazie korku, materiał budowlany i termoizolacyjny.
4. Pojazdy mechaniczne i przyczepy:
Zakaz dotyczy następujących pojazdów:
• Motorowerów dwu- i trójkołowych (kategoria L1e i L2e)
Są to pojazdy o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nie większej niż 45 km/h i mające:
W przypadku pojazdu dwukołowego: pojemność skokową nie przekraczającą 50 cm3, w
przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym, lub maksymalną moc znamionową nie większą niż
4 kW, w przypadku silnika elektrycznego;
W przypadku pojazdu trójkołowego: pojemność skokową nie przekraczającą 50 cm3, w przypadku
silnika z zapłonem iskrowym lub maksymalną użyteczną moc wyjściową nie przekraczającą 4 kW,
w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub maksymalną moc znamionową nie
większą niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego;
• Motocykli bez bocznego wózka lub z bocznym wózkiem (kategoria L3e i L4e)
Są to pojazdy dwukołowe bez bocznego wózka (kategoria L3e) lub z bocznym wózkiem (kategoria
L4e) wyposażone w silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, w przypadku silnika ze
spalaniem wewnętrznym lub o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 45 km/h.
• Motocykli trójkołowych (kategoria L5e)
Są to pojazdy mechaniczne posiadające trzy koła umieszczone symetrycznie, wyposażone w
silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, w przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym
lub o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 45 km/h.
• Lekkich pojazdów czterokołowych (kategoria L6e)
Są to pojazdy, których masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg, nie wliczając w to masy
akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych i których maksymalna prędkość
konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h, których pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w
przypadku silnika z zapłonem iskrowym lub maksymalna moc nie przekracza 4 kW, w przypadku
innych silników ze spalaniem wewnętrznym lub których maksymalna moc jest nie większa niż 4
kW, w przypadku silnika elektrycznego.
• Pojazdów czterokołowych, innych niż lekkie (kategoria L7e)
Według dyrektywy 2002/24/WE są to pojazdy nie należące do kategorii L6e,
których masa bez obciążenia nie przekracza 400 kg (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do
przewożenia towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów
elektrycznych, i których maksymalna moc użyteczna silnika nie przekracza 15 kW.
• Pojazdów osobowych i osobowo-towarowych (kategoria M1)
• Pojazdów do przewozu osób mających więcej niż osiem miejsc poza miejscem dla kierowcy,
o masie maksymalnej nie przekraczającej 5000 kg (kategoria M2)
• Pojazdów do przewozu ładunków o masie maksymalnej nie przekraczającej 3500 kg
(kategoria N1)
Należą do tego zarówno nowe, w większym stopniu wykończone pojazdy (wyposażone przynajmniej w
silnik, podwozie i kabinę pasażerską), jak i pojazdy używane transportowane wspólnie jednym
samochodem ciężarowym.
Transport pojedynczych części oraz holowanie dopuszczonych pojazdów uległych wypadkowi lub uszkodzeniu nie są objęte sektoralnym zakazem jazdy.
5. Metale nieżelazne i rudy żelaza
Sektoralny zakaz jazdy obejmuje transport rud żelaza i metali nieżelaznych w stanie nieprzetworzonym (surowym).
Do rud metali nieżelaznych należą m.in.:
Rudy miedzi, cynku, boksytu (aluminium), manganu, chromu (chromit, cegła chromitowa), złota, srebra, ołowiu oraz ich koncentraty.
Rud żelaza i ich koncentratów.
6. Stal, z wyjątkiem stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej do zaopatrzenia budowlanego: Stal jest stopem żelaza z węglem w ilości od 0,002 do 2,06%.
Rozróżnia się następujące rodzaje stali:
• stal budowlana ogólnego przeznaczenia
• stal automatowa
• stal zbrojeniowa
• stal do nawęglania
• stal sprężynowa
• stal nierdzewna
• stal do azotowania
• stal kwasoodporna
• stal do głębokiego tłoczenia
• stal do ulepszania cieplnego
• stal narzędziowa
• stal nożowa
Zakazem objęte są następujące wyroby ze stali:
Półprodukty, półprodukty walcowane, kęsy, bloki, kęsiska, płytki, blachy w rolkach (coils), inne półprodukty ze stali, stal prętowa, stal kształtowa, stal prętowa i kształtowa walcowana na zimno lub kuta, druty walcowane, druty z żelaza lub stali, szyny i stalowe elementy budowy wierzchniej pojazdów szynowych, blachy, bednarki, blachy i bednarki ocynowane, inne taśmy stalowe; Zakaz nie dotyczy stali zbrojeniowej przeznaczonej do zaopatrzenia placów budowy.
Stal zbrojeniowa
Stal wykorzystywana lub przeznaczona do wykorzystania w zbrojeniach budowlanych w budownictwie na- i podziemnym, a więc wszystkie produkty ze stali używane do zbrojenia i sprężania konstrukcji z betonu, żelazobetonu i betonu sprężonego. Produkty te dostępne są w różnych formach. W oparciu o Listę Materiałów Budowlanych ÖA [2] oraz „Betonkalender” [3] („Kalendarz betonu” – ukazujący się co roku podręcznik specjalistyczny) rozróżnia się następujące wyroby: stal zbrojeniowa o gładkiej, kształtowanej lub żebrowanej powierzchni:
- pręty zbrojeniowe (nr1)
- stal zbrojeniowa w kręgach (nr 2.1.2) 2.1.1), proste, cięte lub gięte
- siatka zbrojeniowa (nr 2.1.3)
- dźwigar kratowy (nr 2.1.4)
1 Numer bieżący na Liście Materiałów Budowlanych ÖA [2]
- pre-fabrykowane spawane elementy zbrojeniowe (nr 2.1.6)
- pojedyncze pre-fabrykowane kosze zbrojeniowe
elementy zbrojeniowe
- trzpienie
- elementy zbrojenia na przebicie
elementy złączne
elementy mocujące
pre-fabrykowane łączniki zbrojeniowe
elemnty izolacyjne ze zbrojeniem (nr 2.1.8)
stal sprężająca (nr 2.1.5)
7. Marmur i trawertyn: Marmur jest skałą węglanową składającą się głównie z kalcytu, dolomitu i/lub argonitu.
Bloki marmurowe nie poddane obróbce ujęte zostały w grupie „kamienie”, w tej grupie ujęte są wyroby z marmuru:
Objęte zakazem przewozu są elementy budowlane z marmuru takie jak kolumny marmurowe, płyty fasadowe, płytki podłogowe, kafelki ścienne z marmuru. Nie dotyczy to elementów wystroju wnętrz z marmuru.
Trawertyn, nazywany też tufem wapiennym lub źródleńcem, jest kamieniem wapiennym o porowatej strukturze.
Zakaz obejmuje wyroby z trawertynu takie jak kamienie budowlane, wyroby z trawertynu do dekoracji fasad, futryn i ram okiennych.
8. Płytki ceramiczne, kafelki:
Sztucznie wytworzone płytki ceramiczne wykorzystywane do pokrycia wewnętrznych i zewnętrznych ścian oraz podłóg budynków. Zakaz nie obejmuje cegieł wytworzonych na bazie iłu.
Do płytek cermicznych objętych zakazem należą wyroby z następujących materiałów:
- fajans
- kamionka
- kamionka porcelanowa
- glina tradycyjna (cotto)
- terakota
- klinkier
- klinkier łupany

Głównym celem sektoralnego zakazu jazdy jest przeniesienie ponad 10% z ponad 2 milionów pojazdów ciężarowych z drogi na szyny. Oznacza to, że ponad 200.000 pojazdów będzie zmuszona jechać pociągiem przez Tyrol lub szukać innej drogi tranzytowej. Z doniesień prasy i portali internetowym wynika, że żadne z państw Unijnych nie jest zwolennikiem zakazu i pojawiają się duże sprzeciwy.
Austria, a w zasadzie Region Tyrol ryzykuje bardzo dużo – a jest już wiadomo, że w momencie podpisania ustawy będą składane oskarżenia w Parlamencie Unijnym.
Jeżeli kropka nad i zostanie naniesiona, wówczas nie pozostanie Przewoźnikom nic innego jak tylko korzystanie z pociągu intermodalnego RoLa.
Czy będą problemy z uzyskaniem odpowiedniej ilości miejsc? Z odpowiedzi RCA Operator RoLa wynika, że są przygotowane odpowiednie ilości platform kolejowych i nie powinno zabraknąć miejsc.
Pamiętając komplikację organizacji transportu intermodalnego RoLa w latach 2008-20011 możemy tylko stwierdzić, że większych problemów nie będą mieli tylko Przewoźnicy, którzy mają duże doświadczenie w przwozach pociągiem RoLa a jak wynika ze statystyki przejazdów w roku 2015 – tylko 8% z ponad 190.000 wszystkich ciężarówek, które jechały pociagiem RoLa to polscy Przewoźnicy. Największa ilość to pojazdy niemieckich i włoskich firm transportowych. Czas otworzyć szerzej oczy i przygotować się!
Co należy zrobić:
- zarejestrować się aby mieć swój numer klienta
- przeszkolić kierowcę
- zorganizować rozliczenie rachunkiem bezgotówkowym
- zapoznać się z możliwościami parkingowymi w okolicach terminałów
- podjąć współpracę z partnerem, który regularnie rezerwuje miejsca
- kalkulować wyższe stawki za frachty towarów objętych zakazem
- kalkulować dłuższy okres dostawy

Wszystko jedno czy pociągiem czy na kołach - transportu towarów po drogach w Europie i na świecie nikt nie zatrzyma.
Pozostanie tylko jedno pytanie – co jest ważniejsze konsumpcja czy zdrowie człowieka!
Jedno i drugie jest bardzo ważne a zdrowy rozsądek człowieka napewno zwycięży!

Dziękujemy za uwagę!

Zapraszamy do wspolpracy.

Serdeczne pozdrowienia

Andrzej Antoni ADAMCZYK

Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga-com.at

Programowanie i opracowanie graficzne – Norbert Piskorz
Informacja z 21.04.2016


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien