News

Opłaty za myto w Bułgarii i winieta elektroniczna – od 1 marca 2020 – pytania i odpowiedzi na najważniejsze pytania.

przez Andrzej Adamczyk
19.02.2020

Witamy,

Opłaty za myto w Bułgarii i winieta elektroniczna – od 1 marca 2020 – pytania i odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Z dniem 1 marca 2020 roku w Bułgarii wchodzi w życie obowiązek opłacenia myta dla samochodów za przejechaną drogę.

Kategorie pojazdów:

Rodzaj PojazduOpisObowiązek opłaty myta
Autobusy, 2 osioweAutobusy 3 osioweAutobusy z 4 osiomi i wiecej

Pojazdy do przewozu osób o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tonyPodlegają opłacie myta za wyjątkiem pojazdów według Art. 10, Rozdział 9 Prawa Drogowego, które są wyjęte z obowiązku


Opcje opłaty za myto

1. Za pomocą urządzenia OBU
2. Wykupienie biletu na odpowiedni odcinek drogi
Samochody ciężarowe 2 osioweSamochody ciężarowe 3 osioweSamochody z 4 osiami i więcej

Samochody ciężarowe do transportu towarów z 2 lub wiekszą iloscią osi i dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tonyPodlegają opłacie myta za wyjątkiem pojazdów według Art. 10, Rozdział 9 Prawa Drogowego, które są wyjęte z obowiązku


Opcje opłaty za myto

1. Za pomocą urządzenia OBU Wykupienie biletu na odpowiedni odcinek drogi

PYTANIA OGÓLNE

DLACZEGO MYTO W BUŁGARII ZOSTAJE WPROWADZONE I E-WINIETA?

Od 01.03.2020 r. E-winieta i opłata za myto w Bułgarii zostają wprowadzane jako innowacyjny sposób pobierania opłat za korzystanie z krajowej sieci dróg.

Generuje to niezbędne zasoby finansowe, które zostaną następnie wykorzystywane na rozwój istniejących i nowych dróg, jak też w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

System pobierania opłat za myto opiera się na nowoczesnych technologiach, które umożliwiają proste metody płatności i kontroli bez zakłócania swobodnemu przemieszczaniu się pojazdów.

E-WINIETY I ELEKTRONICZNY SYSTEM OPŁAT ZA MYTO.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzona została elektroniczna winieta w celu opłaty za korzystanie z sieci tras krajowych. Ceny e-winiet pozostają niezmienione dla wszystkich pojazdów. Weekendowa winieta dla lekkich pojazdów zostnie również wprowadzana. Wraz z wejściem w życie e-winiety nie jest już konieczne mocowanie samoprzylepnej winiety na przedniej szybie pojazdu. Podczas sprawdzania usług kontroli drogowej kierowcy nie są zobowiązani do przedstawienia dowodu zakupu winiety.

JAK DŁUGO WAŻNE SĄ WINIETY PAPIEROWE?

Papierowe winiety ważne są do upływu terminu. Naklejona winieta musi pozostać na przedniej szybie do upływu terminu ważności, aby umożliwić jej sprawdzenie przez organy kontrolne.

CZY MUSOWO KUPIĆ WINIETĘ DLA PRZYCZEP / PRZYCZEP KEMPINGOWYCH?

Jeżeli łączna masa samochodu + przyczepy / przyczepy kempingowej przekracza 3,5 tony, zakup e-winiety klasy 3 jest obowiązkowy. Okres ważności winiety dla przyczep / przyczep kempingowych może różnić się od okresu ważności winiety dla pojazdu.

CZY POTRZEBUJĘ KOPIE PAPIEROWEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZAKUPU E-WINIETY?

Dowód uiszczenia opłaty za winietę i jego sprawdzenie umożliwiony jest organom kontrolnym w systemie elektronicznym zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy o ruchu drogowym, w której użytkownicy nie są zobowiązani do naklejania e-winiety lub posiadania dowodu dokonania płatności.

DLA JAKICH POJAZDÓW OBOWIĄZUJE E-WINIETA?

Zgodnie z bułgarskim prawem drogowym:

Opłata za winietę pobierana jest za następujące pojazdy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:

 • pojazdy silnikowe, które mają co najmniej cztery koła i są przeznaczone do transportu pasażerskiego;
 • pojazdy silnikowe, które mają co najmniej cztery koła i są przeznaczone do transportu towarów;
 • Pojazdy terenowe.

Pojazdy przeznaczone do ciągnięcia naczep uważa się za pojazdy ciężarowe o więcej niż 2 osiach, niezależnie od liczby osi lub tego, czy naczepa jest zamocowana czy nie.

Jeżeli pojazd jedzie z przyczepą, a technicznie dopuszczalna masa całkowita zestawu przekracza 3,5 tony, przyczepa musi uiścić dodatkową opłatę winietową za odpowiednią kategorię pojazdu.

JAKIE POJAZDY NIE MUSZĄ PŁACIĆ E-WINIETY?

Zgodnie z prawem drogowym:

Właściciele pojazdów i użytkownicy z 50 lub więcej niż 50 procentami niepełnosprawności, a także osoby lub rodziny, które opiekują się dziećmi trwale niepełnosprawnymi do 18 lat lub do ukończenia szkoły średniej, ale nie starszymi niż 20 lat, są zwolnione z obowiązku winietowego. Osoby te otrzymują bezpłatną winietę elektroniczną o rocznym okresie ważności.

Pojazdy z mniej niż 4 kołami, a także ciągniki kołowe, przyczepy ciągnikowe i inne technologie z własnym napędem, są zwolnione z obowiązku winietowego, zarejestrowane do pracy zgodnie z przepisami o rejestracji i kontroli technologii rolnej i leśnej.

Pojazdy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa Narodowego (НСО), Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (ДАНС), Pilnej Pomocy Medycznej i Sił Zbrojnych również nie muszą płacić opłaty za opłaty drogowe.

JAKIE DROGI W BUŁGARII OBJĘTE SĄ E-WINIETĄ?

W załączniku nr 2 do pkt 2 decyzji nr 959 / 31.12.2018 Rady Ministrów sporządzono wykaz ulic Republiki, za który pobierana jest opłata za użytkowanie infrastruktury drogowej: www.dv.parliament.bg/DVPics/2019/3_19/3_19_pril.pdf

CO SIĘ STANIE, JEŚLI POJAZD PORUSZA SIĘ I NIE ZOSTAŁA WYKUPIONA OPŁATA ZA MYTO CZY WINIETA?

Jeśli nie jest uiszczona opłata za korzystanie z sieci dróg objętych opłatą, jest to wykreczenie prawne i podlega karze.

Wykroczenie wykrywane jest za pomocą systemu elektronicznego oraz stacjonarnych i ruchomych kamer monitorujących Krajowej Administracji Poboru Opłat umieszczonych na ulicach i drogach. Zapłata kary za brak winiety zostanie pobrana przez organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Agencji Celnej gdy pojazd będzie opuszczał terytorium Bułgarii jednym z przejść granicznych.

Na drogach w Bułgarii używanych jest około 300 stacjonarnych kamer monitorujących i 105 samochodów, które będą przez całą dobę sprawdzać na podstawie numerów rejestracyjnych pojazdów i systemu kontrolnego, czy odpowiednia opłata za e-winietę - została zapłacona.

JAK WYSOKIE SĄ KARY?

Grzywny za korzystanie z sieci tras bez uiszczania opłaty drogowej wynoszą od 300 BGN dla pojazdów osobowych do 1800 BGN dla ciężarówek.

 • Kierowca poruszający się pojazdem lekkim w obrębie dróg płatnych, za które nie zostało zapłacone myto przed wjazdem na drogę, podlega grzywnie w wysokości 300 BGN;
 • Kierowca, który prowadzi ciężarówkę po drogach, za które nie zostały spełnione niezbędne obowiązki w celu ustalenia uiszczenia opłaty za myto (winieta lub opłata za przejazd), zostanie ukarany grzywną w wysokości 1800 BGN;
 • Właściciel ciężarówki, za którą opłata została uiszczona w całości lub w części, w tym z powodu nieprawidłowych informacji (dane techniczne pojazdu, lub złe odcinki drogi, przebyta odległość, kategoria pojazdu i liczba osi, emisja spalin) zostanie ukarany grzywną w w wysokości do 2500 BGN. Kara zostaje nałożona na zarejestrowanego użytkownika pojazdu. Jeżeli właściciel lub zarejestrowany użytkownik jest osobą prawną, nakładana jest grzywna w wysokości 2500 BGN;
 • Jeżeli nie uiszczono opłaty za myto i jeżeli numer rejestracyjny pojazdu lekkiego jest nieczytelny lub w jakiś sposób nie można go rozpoznać, kierowca zostaje ukarany grzywną w wysokości 500 BGN;
 • Grzywna w wysokości 3000 BGN jest nakładana za korzystanie z sieci tras przez ciężarówki bez uiszczania opłaty drogowej, jeżeli tablica rejestracyjna jest nieczytelna lub w jakikolwiek sposób nieczytelna;

JAKIE ORGANY KONTROLNE UPOWAŻNIONE SĄ SPRAWDZANIA E-WINIET?

Za kontrolę dokonania opłat drogowych odpowiedzialna jest Krajowa Administracja Opłat Drogowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Agencja Celna, gdy pojazd będzie opuszczał terytorium Bułgarii przez przejście graniczne.

CO OZNACZA „OPŁATA KOMPENSACYJNA” I CZY NIE MA DODATKOWYCH KAR ZA BRAK E-WINIETY PO DOKONANIU OPŁATY KOMPENSACYJNEJ?

Nie, wprowadzenie opłaty wyrównawczej nie anuluje kary.

Wszyscy kierowcy, właściciele lub posiadacze pojazdów, którzy korzystają z sieci tras płatnych bez uiszczenia odpowiedniej opłaty i którzy nie uiścili opłaty za korzystanie z sieci tras państwowych (e-winieta lub inaczej opłata za przejazd) są odpowiedzialni za wykroczenie i muszą zostać ukarani.

Jeśli kierowca odmówi uiszczenia opłaty wyrównawczej, będzie podlegał wykroczeniu administracyjnemu równemu opłacie wyrównawczej i będzie miał możliwość uiszczenia opłaty przelewem bankowym w ciągu 14 dni. Jeśli kierowca nie uiści opłaty w terminie 14 dni, zostanie ukarany grzywną - 300 BGN dla samochodów osobowych, 1800 BGN dla pojazdów o maksymalnej technicznie dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony.

Kierowca, który odmówił uiszczenia opłaty wyrównawczej w skutek czego wszczono postępowanie administracyjne, musi zapłacić za następujące czynności, aby móc kontynuować jazdę:

 • dla samochodów osobowych - cena naklejki weekendowej wynosi 10 BGN
 • w przypadku pojazdów o masie ponad 3,5 tony - musi zapłacić cenę za tygodniową winietę, aby mógł kontynuować. Płatności można dokonać wyłącznie kartą.

Jeżeli zostanie uiszczona opłata (kara) wyrównawcza zaraz po wykryciu wykroczenia administracyjnego i zatrzymaniu pojazdu, lub w ciągu 14 dni, jest on zwolniony z dalszej odpowiedzialności karnej (grzywny pieniężnej), która jest wielokrotnie wyższa niż opłata kompensacyjna.

DLACZEGO WPROWADZONO OPŁATĘ KOMPENSACYJNĄ?

Opłata wyrównawcza została wprowadzona w ustawie o ruchu drogowym w dniu 31 stycznia 2017 r., jak też ze zmianami w ustawie o ruchu drogowym, które weszły w życie na początku 2019 r. Opłata wyrównawcza jest mechanizmem zwalniającym odpowiedzialność prawną za wykroczenie związane z korzystaniem z sieci dróg płatnych bez uiszczenia płatności przed wjazdem na drogi podlegające opłacie myta.

Celem dobrowolnego uiszczenia opłaty wyrównawczej jest z jednej strony zwiększenie możliwości odzyskania opłat za korzystanie z sieci opłat drogowych, z drugiej strony sprawca może z opóźnieniem uiścić wyższą opłatę wraz z opłatą wyrównawczą, a tym samym uniknąć nakładania grzywien i dalszych postępowań prawnych.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAPŁACIĆ OPŁATĘ KOMPENSACYJNĄ LUB KARĘ?

Opłatę można uiścić w następujący sposób:

 • • podczas przeprowadzania kontroli drogowej przez organy kontrolne krajowej administracji poboru opłat. Opłatę wyrównawczą można uiścić wyłącznie kartą za pośrednictwem terminali POS, w które są wyposażone zespoły mobilne Krajowego Urzędu Poboru Opłat.
 • • Płatność gotówką jest również możliwa na przejściach granicznych, dzięki czemu pojazd może opuścić kraj dopiero po uiszczeniu opłaty wyrównawczej.

Użytkownik sieci tras płatnych ma możliwość uiszczenia opłaty kompensacyjnej przelewem bankowym, a w punktach sprzedaży gotówką lub kartą.

Podczas kontroli drogi przez pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na miejscu nie można uiścić opłaty wyrównawczej.

Jeśli kierowca odmówi uiszczenia opłaty wyrównawczej, będzie podlegał wykroczeniu administracyjnemu równemu opłacie wyrównawczej i będzie miał możliwość uiszczenia opłaty przelewem bankowym w ciągu 14 dni. Jeśli kierowca nie uiści opłaty w terminie 14 dni, zostanie ukarany grzywną - 300 BGN dla samochodów osobowych, 1800 BGN dla pojazdów o maksymalnej technicznie dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony.

Kierowca, który odmówił uiszczenia opłaty wyrównawczej i dla którego wydano mandat za wykroczenie administracyjne, musi zapłacić, aby kontynuować dalej jazdę:

 • • dla samochodów osobowych - cena naklejki weekendowej wynosi 10 BGN
 • • w przypadku pojazdów o masie ponad 3,5 tony - musi zapłacić cenę za tygodniową winietę, aby mógł kontynuować jazdę. Płatności można dokonać wyłącznie kartą.

Jeżeli kierowca uiści opłatę wyrównawczą zaraz po wykryciu naruszenia administracyjnego lub w ciągu 14 dni od wydania mandatu, zostanie zwolniony z odpowiedzialności prawnej i nie zostanie nałożona dalsza grzywna znacznie wyższa niż opłata kompensacyjna.

Grzywne można zapłacić przelewem bankowym.

ZAKUP I ZAPŁATA E-WINIETY

JAK DŁUGO ODBYWA SIĘ PŁATNOŚĆ ZA POMOCĄ TRANSFERU BANKWEGO, KARTY LUB GOTÓWKI?

Kupując dygitalną winietę i płacąc przelewem bankowym, podobnie jak w przypadku wszystkich przelewów bankowych, potrzeba czasu na zarejestrowanie płatności. Dlatego kierowcy, którzy chcą zapłacić dygitalną winietę przelewem bankowym, muszą dokonać płatności co najmniej trzy dni przed wjazdem do BG, pod warunkiem, że pieniądze wejdą na konto w BG, jeśli numer PAY jest poprawnie określony w zleceniu płatniczym i wpłacona jest prawidłowa kwota obliczona i podana w numerze PAY.

W polu dotyczy płatności w instrukcji płatniczej jest wprowadzany tylko trzynastocyfrowy kod PAY, który jest generowany automatycznie po zarejestrowaniu winiety cyfrowej / brak spacji lub innych informacji /.

Na przykład: PAY1901198888888

Dla każdego wygenerowanego kodu PAY przygotowywane są osobne instrukcje płatności. Należy pamiętać, że instrukcje płatności są przetwarzane automatycznie, więc informacje muszą być poprawnie wypełnione.

API lub Агенция „Пътна инфраструктура” (Agencja Infrastruktury Drogowej) jest określona jako odbiorca.

Płatność za winietę dygitalną kartą bankową lub gotówką jest rejestrowana w systemie w ciągu pięciu minut. Klienci winiety cyfrowej mogą sprawdzić swoją ważność za pomocą przycisku Sprawdź poprawność winiety na stronie internetowej www.bgtoll.bg

CO SIĘ STANIE, JEŻELI NUMER REJESTRACYJNY, ADRES MAILOWY, LUB OKRES WAŻNOŚCI ZOSTANIE NIEPRAWIDŁOWO PODANY?

Kupując cyfrową winietę, odpowiedzialność za wprowadzenie poprawnych informacji spoczywa na właścicielu pojazdu lub tego, który go wypożyczył.

W art. 5 ust. 3 rozporządzenia stwierdza: „Odpowiedzialność za wprowadzenie nieprawidłowych danych o numerze rejestracyjnym, klasie pojazdu lub ważności winiety należą do właściciela lub posiadacza pojazdu, a w przypadku nieprawidłowo zadeklarowanych danych, pojazd uważa się za pozbawiony uiszczonej opłaty. ”

Agencja infrastruktury drogowej i krajowy organ poboru opłat nie ponoszą odpowiedzialności za podane nieprawidłowe informacje.

W przypadku zakupu za pośrednictwem strony internetowej, terminala samoobsługowego lub aplikacji mobilnej, system wymaga sprawdzenia wprowadzonych danych w ostatnim kroku. Prosimy użytkowników, którzy kupią cyfrową winietę, do przejrzenia i weryfikacji wprowadzonych informacji przed sfinalizowaniem płatności.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY PODAĆ NUMERY REJESTRACYJNE POJAZDU - CYRULICĄ LUB ŁACIŃSKĄ?

Symbole numeru rejestracyjnego pojazdów na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej do zakupu e-winiety można wprowadzić w cyrulicy lub w łacinie i muszą odpowiadać symbolom samego numeru rejestracyjnego. Numery rejestracyjne wpisywane są tylko literami i cyframi. Jeśli numer rejestracyjny zawiera myślnik, kropkę lub spację, nie należy ich wpisywać. Litery numeru rejestracyjnego muszą być wpisane wielkimi literami.

Przykład:

Poprawnie: СВ0000НР; ОВ0000ВТ; ВР0000РВ

Źle: SV0000NR; OV0000VT; VR0000RV

Symbole 0 (zero) i О (litera О) nie są zamienne. Wpisz 0 dla numeru tablicy rejestracyjnej i „O” dla litery

GDZIE MOŻNA KUPIĆ E-WINIETĘ?

Winiety elektroniczne można kupić na kilka sposobów, które są wygodne dla użytkowników sieci tras państwowych:

 • online na stronie internetowej www.bgtoll.bg
 • za pośrednictwem aplikacji
 • na terminalach samoobsługowych w punktach sprzedaży oraz w regionalnych biurach drogowych ASI;
 • w kasie w punktach sprzedaży oraz w regionalnych urzędach administracji drogowej ASI.

JAK MOŻNA ZAPŁACIĆ ZA E-WINIETĘ?

Przy zakupie online ze strony internetowej i za pośrednictwem aplikacji możliwe są płatności kartą.

Płatności gotówkowe są możliwe tylko przy zakupie w kasie w punktach sprzedaży oraz w regionalnych urzędach drogowych ASI. Płatności kartą, w tym kartami paliwowymi, są również możliwe w oznaczonych punktach sprzedaży.

E-winietę można również zapłacić przelewem bankowym. Aby to zrobić, musowo najpierw kupić e-winietę na stronie internetowej www.bgtoll.bg i podać numer identyfikacyjny wygenerowanej e-winiety w polu „Cel” przelewu bankowego.

JAK ROZPOZNAM, CZY ZAKUPIONA E-WINIETA JEST WAŻNA?

Przy zakupie e-winiety ze strony www.bgtoll.bg/de i za pośrednictwem aplikacji, po ostatnim kroku na ekranie pojawia się potwierdzenie udanego zakupu.

Jeśli został podany adres e-mail, informacje te zostaną również przesłane e-mailem.

Przy zakupie e-winiety w punkcie sprzedaży lub regionalnym biurze administracji drogowej ASI lub na terminalu samoobsługowym wydawane jest potwierdzenie zakupu.

Dokument i potwierdzenie udanego zakupu nie mają charakteru certyfikacyjnego, dlatego nie ma obowiązku przedstawiania ich urzędnikom, którzy przeprowadzają weryfikację spełnienia obowiązku uiszczenia opłat drogowych.

Ważność zakupionej e-winiety można sprawdzić w dowolnym momencie na stronie internetowej www.bgtoll.bg/de oraz na terminalu samoobsługowym.

CO SIĘ DZIEJE, JEŚLI PODANO NIEPRAWIDŁOWE DANE O NUMERACH POJAZDU, E-MAILU LUB DATĘ WAŻNOŚCI?

Osoba wprowadzająca dane jest odpowiedzialna za prawidłowe wprowadzenie danych przy zakupie e-winiety. Przy zakupie na stronach internetowych, na terminalu samoobsługowym i za pośrednictwem aplikacji, system prosi użytkownika o sprawdzenie danych wprowadzonych w ostatnim kroku. Przy zakupie e-winiety zalecamy użytkownikom dokładne sprawdzenie wprowadzonych informacji przed ostatecznym potwierdzeniem płatności.

Agencja infrastruktury drogowej i krajowy organ poboru opłat nie ponoszą odpowiedzialności za podane nieprawidłowe informacje.

CZY MOGĘ OTRZYMAĆ FAKTURĘ PRZY ZAKUPIE E-VIGNETTE?

Zgodnie z przepisami o podatku od sprzedaży opłaty za użytkowanie dróg (e-winieta i opłata za przejazd) są opłatami państwowymi, od których nie należy doliczać podatku od sprzedaży.

Taryfy dla e-winiety i opłaty za przejazd są zawsze takie same, niezależnie od sposobu ich zakupu - czy to ze strony internetowej, za pośrednictwem aplikacji, na terminalu samoobsługowym czy w kasie w punktach sprzedaży i regionalne biura administracji drogowej ASI.

Tel.: +43 1 972 30 15 E-Mail:


Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do współpracy!
Andrzej Antoni Adamczyk
Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: office@hga.wien